28 mrt 2023
Communicatie
Intern nieuws
Mededeling
Image
Plan van VAN.png

VAN fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de lokale (huis)apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.​ Om dit te bereiken werkt het VAN netwerk met focusdomeinen. Elk van deze focusdomeinen heeft een eigen team, onderwerp en verantwoordelijkheden. Ieder jaar doet het VAN-netwerk een grondige review van de resultaten van deze focusdomeinen. We bekijken wat we in het afgelopen jaar hebben verwezenlijkt, wat we in de toekomst willen bereiken en wat de struikelblokken hiertoe kunnen zijn. Op basis daarvan maken we eventuele aanpassingen en stellen we nieuwe focusdomeinen. Zo ondersteunen we de lokale apotheek van vandaag en morgen op de meeste actuele manieren.

Na een diepgaande evaluatie en planning, Overlopen we graag waarop het VAN netwerk het komende jaar wil op inzetten. De resultaten die we boeken binnen elk focusdomein gebruikt VAN voor haar politieke lobbywerk. Want dat is nog steeds onze opdracht: de rol van de apotheker binnen het Vlaamse gezondheidsbeleid ontwikkelen en versterken.

Image
Preventie.png

Preventie

Coördinator: Karel Verlinde
Sponsor: Tim Tzirtziganis

Voorkomen is het beste medicijn. Preventie wil ervoor zorgen dat burgers gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Daarnaast is het van belang ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

Waarom deze focus?
De apotheek is een laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg en een belangrijke schakel binnen een multidisciplinaire strategie voor preventie en sensibilisatie. Het potentieel van de apotheker wordt echter nog onvoldoende benut. VAN wil daarom de rol van de apotheker op verschillende vlakken binnen de preventieve gezondheidszorg versterken en werken aan een duurzaam model.

Image
eerstelijn.png

Eerste lijn & Zorgsamenwerking

Coördinator: Nico Carpriau
Sponsor: Pieter Mertens

De eerste lijn wordt gevormd door de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. In 2020 ging de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen officieel van start: we spreken nu van 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel.

Waarom deze focus?
Apothekers maken een belangrijk deel uit van de zorgverleners op de eerste lijn. Als VAN willen we in elke eerstelijnszone de apothekerskringen uitrollen en versterken. Dit doen we onder meer door hen te stimuleren om lokaal projecten op te zetten, met aandacht voor multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast ondersteunen we de apothekers die een rol opnemen in de zorgraad van hun eerstelijnszone.

Image
Vaccinatie.png

Vaccinatie

Coördinator: Marleen Haems
Sponsor: Leen Coppens

Vaccinatie is de meest effectieve en goedkope manier om bepaalde infectieziektes te voorkomen. Naast het afleveren van vaccins werkt VAN, samen met apothekers, actief mee aan vaccinatiecampagnes tegen de seizoensgriep, COVID-19 en pneumokken.

Waarom deze focus?
Verschillende studies tonen aan dat het inschakelen van de apotheker als vaccinator de vaccinatiegraad verhoogt, bijvoorbeeld voor griep. Dat is al duidelijk gebleken sinds de apotheker mee vaccineert tegen COVID-19. VAN zet daarom al verschillende jaren in op het wettelijk kader om vaccinatie door de apotheker mogelijk te maken.

Image
Transmurale Zorg.png

Transmurale zorg

Coördinator: Marleen Haems
SponsorMare Claeys

Transmurale zorg focust op de samenwerking tussen de ziekenhuizen en externe zorgverleners, zoals apothekers. De geïntegreerde zorg voor de patiënt staat hierbij centraal. We hebben eveneens aandacht voor de digitale toepassingen in dit domein.

Waarom deze focus?
Een efficiënte gegevensdeling en medicatieoverdracht na een ziekenhuisopname is cruciaal. Vanuit VAN zetten we dan ook in op het belang van het medicatieschema en de rol van de apotheker daarin. De lokale apotheker is immers in 80% van de gevallen de eerste zorgverlener die een patiënt ziet na zijn verblijf in het ziekenhuis.

Image
Digitalisatie.png

Digitalisering

Coördinator: Veerle Vereecke
Sponsor: Joeri Van Dijck

Digitale toepassingen zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse apotheek. De technologische ontwikkelingen brengen de nodige uitdagingen met zich mee, maar hebben ook een positieve impact op de zorg voor de patiënt.

Waarom deze focus?
VAN vertegenwoordigt de Vlaamse apothekers in heel wat overlegorganen met betrekking tot digitale toepassingen zoals Vitalink of tegenover de softwarehuizen. Binnen dit focusdomein verzamelen we de ideeën en input vanop het terrein om het te vertalen naar de betrokken partners.

Image
vergoeding.png

Vergoeding & Apotheekorganisatie

Coördinator: Lauren Segers
Sponsor: Dirk Broeckx

Nieuwe activiteiten en diensten in de apotheek hebben ook behoefte aan nieuwe vergoedingssystemen. Vaak zijn ze immers ook niet meer gekoppeld aan het afleveren van een product. Dit focusdomein wil mogelijke alternatieve modellen in kaart brengen en zal de andere Focusdomeinen ondersteunen om, waar nodig, aangepaste vergoedingsmodellen en apotheek-organisatievormen te ontwikkelen.

Waarom deze focus?
Veel nieuwe projecten starten als pilootprojecten, waarbij vooral de haalbaarheid centraal staat en een eerlijke vergoeding soms geen prioriteit is. Naarmate we steeds meer activiteiten ontwikkelen die zoveel mogelijk ‘gezondheid produceren’, zonder daarom ook producten of medicatie af te leveren, wordt het belangrijk om alternatieve vergoedingsmodellen grondiger te bestuderen. Desgevallend moet de financiële en budgettaire haalbaarheid berekend worden. Daarvoor willen we ook nauw samenwerken met APB.

Image
populatie.png

Population Health management

Coördinator: Marie Van de Putte
SponsorSven Lenaerts

Met de apotheeksector willen we in lijn met het interfederaal plan een éénduidige visie ontwikkelen over de rol van apothekers in Population Health Management op verschillende niveaus (macro, meso, buurt- en apotheekniveau). Het doel is om Population Health Management in te zetten als tool om geïntegreerde zorg te sturen en zoveel mogelijk impact te realiseren.

Waarom deze focus?
We willen enerzijds een antwoord geven op de vraag: “wat is er nodig om bij apothekers de zorgverlening te transformeren van de 'huidige reactieve zorg voor een individu', naar meer 'proactieve zorg voor een populatie?” We willen ook een basis leggen om Population Health management te positioneren binnen een duurzame kwaliteitscultuur. Dit doel is onze gids om de komende jaren in de apotheeksector bewuste keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen om tools, dashboards en programma's te ontwikkelen voor apothekers.