9 nov 2023
Communicatie
Intern nieuws
Mededeling
Image
nzz.png

Hilde Deneyer zet haar inzet voor het Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers (NZZ) verder. Ze werd onlangs herkozen als voorzitter. Als lid van het netwerk heeft Hilde zich de afgelopen jaren ingezet voor de belangen van zelfstandige zorgverstrekkers in het zorglandschap. In dit nieuwe mandaat zal ze blijven streven naar een toekomstgerichte visie om de positie van zelfstandige zorgverstrekkers te versterken. Ondervoorzitter Stefaan Hanson onderstreept het belang van het Netwerk voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de zelfstandige zorgverstrekkers.

We spraken met Hilde en Stefaan over hun visie op de missie van het Netwerk en welke politieke uitdagingen het zal aanpakken in de toekomst.

 

Het Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers onderschrijft enkele essentiële waarden die de kern vormen van de zelfstandige zorgverstrekking, die beschreven staan in hun charter. Dit omvat onder meer het streven naar een vertrouwensrelatie met patiënten, het uitoefenen van zorg op een onafhankelijke wijze in overleg met patiënten en collega's, het nastreven van een open zorgmodel en het streven naar de beste verhouding tussen zorgkwaliteit, toegankelijkheid en de kost voor de maatschappij.

De leden van het Netwerk ondersteunen elkaar door kennis en methodieken te delen en deuren te helpen openen wanneer het gaat over beroepsspecifieke belangen. Ze engageren zich om samen te werken met andere zorgverstrekkers over de lijnen heen, met respect voor de belangen en wensen van de persoon met een zorgnood. Ze zijn ook vaak aanwezig bij gesprekken met de overheden en stakeholders over verschillende onderwerpen en belangen rond de zorg.

"Het zorglandschap wordt steeds meer geïnstitutionaliseerd en gestuurd door de overheden en ziekenfondsen, die hiervoor uitgebreide studiediensten en dure consultants betalen”, zegt Stefaan Hanson, ondervoorzitter NZZ, over de rol van het Netwerk. “Onafhankelijke zorgverleners hebben de middelen hiervoor niet. Het Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers bundelt en behartigt hun gemeenschappelijke belangen met de nodige menskracht en middelen."

 

De nieuwe termijn

Met haar nieuwe termijn in het verschiet als voorzitter van wat vroeger het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers was, kijkt Hilde ook positief terug op het vorige. “Voordien heetten we Overleg Zelfstandig Zorgverstrekkers (OZZ). Tijdens deze periode hebben we hard ingezet op de hele reorganisatie eerste lijn, in die tijd nog met Minister Vandeurzen, waarmee we een structureel overleg hadden. Met diens opvolger, Minister Beke, is dit wat verwaterd, mede door de komst van VIVEL. In de aanloop van de opstart van VIVEL zijn we er met het OZZ in geslaagd om met mandaten te werken. Dit betekent dat we één effectieve en drie plaatsvervangers hebben zetelen in het BO VIVEL, namens alle aangesloten beroepsgroepen binnen het OZZ, nu dus Netwerk."

Hilde heeft altijd gestreefd naar actievere belangenbehartiging van zelfstandige zorgverstrekkers in het zorgbeleid. Ze is alvast zeer tevreden met hoe het Netwerk hiervoor vlot kan samenwerken ondanks het grote aantal leden. "In een tijd waar welzijn belangrijk is, proberen we ook met het Netwerk aandachtig voor mekaar te zijn", zegt ze. "Welzijn en veerkracht gaan hand in hand. Laat dit nu net de eigenschappen zijn die ons Netwerk Zelfstandig Zorgverstrekkers typeert. We zijn, meen ik, een zeer atypisch overlegforum, in het zorglandschap: 11 verschillende beroepen, 11 verschillende belangen. Zoveel hoofden, zoveel meningen. En toch slagen we er samen in om de individuele belangen te overstijgen en samen in dialoog te gaan met begrip voor éénieders sterkte en zwakte. Niet altijd eenvoudig, als ik nu even terugkijk op de voorbije budgetbespreking in verzekeringscomite en algemene raad.”

Volgens Stefaan is deze multi- en interdisciplinaire samenwerking cruciaal om de patiënt kwaliteitszorg te bieden. “Samenwerking tussen eerste en tweede lijn is noodzakelijk. Het Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers kan hierbij faciliteren en bemiddelen."

 

Politieke uitdagingen

Het Netwerk heeft wel nog een uitdagende periode voor de boeg. “In een tijd waar governance, rollen en structuren vaak belangrijker geacht worden dan inhoud en overleg, hoop ik tevens dat we met de vernieuwde missie en doelstellingen ook landen met een eerlijke visie en samen sterker worden”, zegt Hilde.

Ook op politiek vlak zijn er belangrijke werkpunten die zelfstandige zorgverstrekkers hinderen om volledige kwaliteitsvolle zorg te leveren. “De ontwikkelingen in het politiek landschap zijn een bedreiging voor zelfstandige zorgverleners”, zegt Stefaan. “Er worden steeds meer eisen gesteld, de administratieve last wordt zwaarder, en toch verbetert de financiering niet. In deze omstandigheden kunnen zelfstandige zorgverleners hun inzet niet blijven waarmaken. Het Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers moet het belang van deze zorgverleners in de maatschappij benadrukken en beklemtonen dat staatsgezondheidszorg de bevolking niet beter zou dienen, het zou juist meer kosten. En er zouden van meer zorgverleners nodig zijn, die momenteel al niet meer te vinden zijn.”

Hilde volgt Stefaan in deze mening. “Het wordt hoog tijd dat de politiek inziet dat de mensen die elke dag zorg bieden, in een steeds vergrijzende maatschappij en met minder menskrachten, deze zorgverstrekkers moeten gekoesterd en correct vergoed worden”, zegt ze. “De politiek en het beleid hebben de mond vol van zorg. Meestal gaat dit echter over ziekenhuizen, woonzorgcentra, ouderenbeleid en kinderopvang. Stuk voor stuk belangrijke thema’s. De ruim 100.000 zorgverstrekkers in de éérste lijn voelen zich te vaak niet betrokken en (h)erkend. (H)erkenning en financiële zuurstof zijn absoluut nodig. Met de moeder der verkiezingen in het vooruitzicht, hebben we met z’n allen ook een flinke uitdaging om het belang van de zelfstandig zorgverstrekker hoog op elke politieke agenda te plaatsen. Rond dit specifieke topic zijn we een constructief gesprek opgestart met Minister Crevits, haar kabinet en het departement. We mochten trouwens eerder dit jaar Karine Moykens aan onze gesprekstafel verwelkomen.”

Hilde kijkt dan ook optimistisch de toekomst tegemoet. “Innovatieve uitdagingen liggen voor ons: betere samenwerking door optimale digitalisering, en verbeterde zorg door Population Health Management in een goed uitgebouwde éérste lijn met verbinding naar de andere partners, met name ziekenhuizen, lokale besturen, welzijnspartners en uiteraard burger en patiënt.

 

Het Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers van de Federatie Vrije Beroepen is samengesteld uit:

 • Het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN)  en Algemene Pharmaceutische Bond (APB)
 • AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie (AXXON) 
 • Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP) 
 • Ergotherapie Vlaanderen (EV) 
 • Netwerk Verpleegkunde (voorheen NVKVV) 
 • Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) 
 • Vlaams Artsensyndicaat (VAS) 
 • Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) 
 • Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) 
 • Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) 
 • Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL)